Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) osoby podnikající Tereza Přibylová, se sídlem Pošenská 137, 39501 Pacov, identifikační číslo: 88077004, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese  http://latexvogue.com  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém a anglickém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.6. Veškeré zboží prodávané na internetové adrese www.shop.latexvogue.com je latexové a gumové oblečení a doplňky, včetně produktů k péči o ně. Nákupem v eshopu stvrzujete, že jste starší 18-ti let a souhlasíte, že používání všech našich výrobků je na vaše vlastní nebezpečí.
2. uživatelský účet
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
3. uzavření kupní smlouvy
3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o přibližných  nákladech spojených s balením a dodáním zboží, které je k dispozici v sekci Platební a dodací informace.
3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží.
3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Kupující z ČR je povinen odeslat objednávku v CZK, kupující z ostatních zemí EUR nebo USD.

3.6. Prodávající si vyhrazuje právo informovat kupujícího o přesných nákladech spojených s dodáním zboží po vlastním posouzení velikosti objednávky v následném emailu zaslaném na elektronickou adresu kupujícího spolu s pokyny k platbě za objednávku. A následném dodatečném odsouhlasením objednávky kupujícím zpět na elektronickou adresu prodávajícího. Tudíž prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky. Více v sekci Platební a dodací informace.
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetím akceptace objednávky popsané v čl. 3.6., jež je kupujícím zasláno prodávajícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty prodávajícího, nebo zaplacením za objednávku.
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9. Prodávající si vyhrazuje právo použít záznam (fotky/video) ze zpracování objednávky a použít tento záznam z průběhu zpracování na svém blogu www.latexvogue.com. Žádné informace týkající se kupujícího použity nebudou. Pokud si kupující nepřeje, aby záznam ze zpracováním jeho objednávky byl použit, oznámí to prodávajícímu nejpozději před zaplacením objednávky.

3.10. Prodávající si vyhrazuje právo použít záznam (fotky/video) ze zpracování zadané opravy či úpravy latexového oblečení a doplňků a použít tento záznam z průběhu zpracování na svém blogu www.latexvogue.com. Žádné informace týkající se osoby, která opravu/úpravu zadala použity nebudou. Pokud si kupující nepřeje, aby záznam ze zpracováním opravy jeho latexového oblečení byl použit, oznámí to prodávajícímu nejpozději před odesláním oblečení k opravě.
4. cena zboží a Platební podmínky
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
4.1.1.
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení (odsouhlasení) objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo v zásilce spolu s objednaným zboží v papírové podobě.

5. odstoupení od kupní smlouvy
5.1. Kupující bere na vědomí, že všechno zakoupené zboží na internetové adrese www.shop.latexvogue.com je zbožím upraveným a zhotoveným podle přání kupujícího nebo jeho osobu dle ustanovení § 1837 písmene d) občanského zákoníku, a proto nelze ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy.
5.2. Tímto zbožím se rozumí i zboží zhotovené dle nabízených velikostí, jelikož se jedná o výrobu dle
přání kupujícího nebo jeho osobu.

6. přeprava a dodání zboží
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady ve výši 200 Kč spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží jsou uvedeny v sekci Platební a dodací informace.
7. Práva z Vadného plnění
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. V případě zjištění vady kupující informuje prostřednictvím elektronické pošty prodávajícího o zjištěných vadách a jejich projevech.
7.5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Toto právo nelze použít ani na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující vadu sám způsobil. Upozornění, jak s konkrétními produkty zacházet nalezne kupující v sekci Péče a skladování.

7.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího zasláním reklamovaného zboží prostřednictvím České pošty, s.p. pojištěným balíkem na hodnotu zboží bez dobírky na kontaktní adresu (na dotaz) spolu s průvodním dopisem, který musí obsahovat: popis,projevy vady a zda žádá o nové, stejné zboží, výměnu za jiné zboží, nebo vrácení peněžní částky za vadné zboží.
7.7. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
7.8. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího nejpozději do sedmi (7) dnů od obdržení reklamovaného zboží o postupu a vyřízení. V případě uznání reklamace se prodávající zavazuje reklamaci vyřídit do třiceti (30) dnů. 

7.9. Další práva a povinnosti stran, či vysvětlení výše uvedených pojmů souvisejících s odpovědností prodávajícího za vady může kupující získat dotazem u prodávajícího telefonicky, nebo na elektronické adrese prodávajícího.
8. další práva a povinnosti smluvních stran
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy    info@latexvogue.com  . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
9. ochrana osobních údajů
9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, úplná adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a se zpracováním svých poskytnutých biometrických údajů (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a správného doručení objednaného zboží. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.5. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
9.10. Prodávající je veden u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod identifikačním číslem 00057441.
10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
11. Doručování
11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být prodávajícímu doručena elektronickou poštou. Kupujícímu je doručováno na elektronickou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu, nebo vyplněnou při objednávce.
12. DISKRÉTNOST
12.1. Prodávající se zavazuje kupujícímu zasílat zboží diskrétně zabalené, to je v nijak neoznačených krabicích či obálkách, či přebalené černou smršťovací fólií.. Na těchto zásilkách bude uvedena pouze celá adresa kupujícího a samolepky dopravní společnosti. Jako odesílatel bude uvedena kontaktní adresa prodávajícího, jakožto fyzické osoby bez uvedení názvu internetového obchodu, či informací týkajících se obsahu zásilky.
12.2. Dále prodávající informuje, že při platbě převodem také nebude nikde figurovat název internetového obchodu, neboť majitelem bankovního účtu prodávajícího je Tereza Přibylová, nikoliv LatexVogue.
13. závĚrečná ustanovení
13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4.Nejsme plátci DPH

Další důležité informace:

A/ Jak vybrat správnou velikost

Jelikož jsme přímí výrobci, všechno latexové oblečení primárně zhotovujeme na míru dle Vašich požadavků.
Rozměry uvedené v
Tabulce velikostí jsou tělesné rozměry a mohou sloužit jako vodítko pro určení vhodné velikosti pro ty, kteří z nějakého důvodu nechtějí přesné zhotovení podle tělesných rozměrů. Tudíž jsou ceny těchto výrobků levnější, než nabízené zhotovení na míru.
Všechny výrobky zhotovujeme až na základě dohodnuté objednávky, nic nedržíme skladem (netýká se výrobků z nějakého důvodu zlevněných).


Adresa elektronické pošty: info@latexvogue.com,
Mobil: +420 733 644 286


V Pacově dne 1.3.2015